صورت های مالی اساسی و سایر منابع اطلاعاتی

صورتهای مالی:

ابزار اصلی جهت عرضه محصول نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری به استفاده کنند گان محسوب می شود.
اغلب بدون وجود این صورتها، استفاده کنندگان منبع رسمی و قابل اعتماد دیگری جهت کسب اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیر ی های خود نخواهند داشت.
صور تهای مالی اساسی شامل ۵ بخش است که عبارت اند از:
.۱ ترازنامه
.۲ صورت سود و زیان
.۳ گردش سود و زیان انباشته
.۴ صورت سود جامع
.۵ صورت جریان وجوه نقد
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی که جزء لاینفک صورتهای مالی تلقی می گردد .

صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به ارزیابی عملکرد شرکت طی یک دورۀ زمانی می پردازد ولی ترازنامه اطلاعات مالی شرکت را در یک مقطع زمانی نشان می دهد.

در کنار ۵ جز صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی دیگری به منظورتصمیم اقتصادی وجود دارد که شامل:
یادداشت های همراه صورت های مالی
گزارش فعالیت هیات مدیره
گزارش حسابرس مستقل

۱- ترازنامه :  واحد اقتصادی که به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود به افشای منابع مالی شرکت و میزان بدهی های شرکت در یک مقطع زمانی اشاره می کند.
حقوق صاحبان سهام نیز نمایانگر مازاد دارایی ها نسبت به بدهی ها خواهد بود.قلم مذکور به منافع باقیمانده دارای یهای شرکت پس از کسر بده یهای شرکت متعلق به سهامداران و مالکان شرکت است.
تساوی مهمی که در ترازنامۀ شرکت همواره صادق است: دارایی ها= بدهی ها + حقوق صاحبان سهام

۲- صورت سود و زیان  : این صورت نتیجۀ عملیات یک واحد تجاری را در یک دورۀ مالی، نشان می دهد. اقلام منعکس شده در صورت سود و زیان به ترتیب در گرو ههای زیر گزارش می شوند:
اقلام عملیاتی
اقلام غیرعملیاتی
اقلام غیرمترقبه

۱- تعریف اقلام عملیاتی:اقلامی هستند که مستقیما به موضوع فعالیت واحد تجاری مرتبط است به عبارت دیگر ماهیت آن عادی است و وقوع آن مستمر باشد.)مثل تولید و فروش کالا در یک شرکت تولیدی

۲- تعریف اقلام غیرعملیاتی: شامل اقلامی است که ماهیت آن غیرعادی است و وقوع آن مستمر باشد. مثل فروش دارایی ثابت در یک شرکت تولید

۳- تعریف اقلام غیر مترقبه: آن دسته از اقلامی است که ماهیت غیرعادی و وقوع آن غیر مستمر است، به این مفهوم که انتظار نمی رود در آیندۀ قابل پیش بینی، دوباره تکرار گردد. مثل خسارت وارد شده به واحد تجاری در اثر وقوع زلزله.  عموما اقلام عملیاتی باید به مبلغ ناخالص در صورت سود و زیان گزارش شوند به عبارت دیگر درآمدها با هزین ههای عملیاتی تهاتر نمی گردد. در صورتی که اغلب، اقلام غیر عملیاتی به مبلغ خالص منعکس م یشود. همچنین باید اقلام غیرمترقبه به مبلغ خالص پس از کسر اثر مالیاتی گزارش شوند.

سوالاتی که ممکن است در ذهن تحلیل گر در خصوص صورت سود و زیان ایجاد می شود شامل:
افزایش در درآمد شرکت در اثر افزایش تعداد واحدهای فروخته شده است و یا افزایش نرخ فروش محصولات و یا ترکیبی از هردو (نرخ و تعداد)؟
در صورتی که تعداد کالاهای ساخته شده در انبار تولیدکننده افزایش یابد آیا روند سودآوری شرکت در آینده افزایش خواهد یافت؟
وضعیت سودآوری یک شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها در یک صنعت چگونه است؟

 

جواد جعفری

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*