پرسش و پاسخ حسابداری ۱

پرسش و پاسخ حسابداری 
آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت ثبت شود؟

جواب:

وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری حسب مورد می تواند به عنوان دارایی ثابت مشهود یا نامشهود ثبت شود و یا به حساب هزینه های دوره لحاظ شود. حالتهای مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاری عبارتند از:

۱⃣ در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد کل هزینه های مرتبط با توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شود.

۲⃣ در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای فروش خریداری شود به حساب موجودی کالا منظور خواهد شد.

۳⃣ در صورتیکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سیستم عامل) باشد به عنوان دارایی مشهود و ذیل ردیف دارایی مشهود ثبت خواهد شد.

۴ در صورتیکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد می تواند به عنوان دارایی نامشهود تلقی شود.

 آیا وجوه نقد دریافتی از بابت ارائه خدمات (بازرسی کالا ) توسط شعبه ایرانی یک شرکت خارجی مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود؟

 جواب:
نظر باینکه خدمات ارائه شده از مصادیق خدمات کارشناسی و موارد احصاء شده در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، مشمول کسر ۵% مالیات علی الحساب پیش بینی شده در ماده مزبور می باشد.

 اگر حق مسئولیت درمهرماه پرداخت شود و در ماه بعد حذف شود جزء مزایای غیر مستمر محسوب میشودیا نه؟

جواب :
چنانچه منظور از حق مسئولیت، همان حق پست باشد برقراری و یا حذف آن تابع دستورالعملی باید باشد که به تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رسیده باشد پس قضاوت در مورد آن بستگی به مفاد آن دستورالعمل خواهد داشت .

 عدم ثبت هزینه اجاره در یک ماه از سال ایا موجب رد دفاتر میشود؟

 جواب :
این عدم ثبت یک رویداد مالی است و از موارد رد دفاتر است البته با توجه به اهمیت ان هیات میتواند از اختیارات خود استفاده کند اگر فقط همین یک مورد باشد.

 انجام اضافه کاری در مأموریت ها به چه صورت است؟ آیا در مأموریت ها می توان کارفرما را ملزم به پرداخت اضافه کاری به کارگران نمود؟

 جواب :
اجبار کارفرما به پرداخت فوق العاده اضافه کاری به کارگری که حسب مقررات ماده ۴۶ قانون کار به مأموریت اعزام می شود و در زمان مأموریت بنابر ماهیت موضوع مأموریت بیش از ساعات عادی کارگاه اشتغال بکار دارد اصولاً با عنایت به عدم نظارت کارفرما بر کار کارگر و ساعات کار او و نیز توجه به مسئله ارجاعی بودن کار اضافی به کارگر، فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در این باره در کارگاه عرفی موجود بوده و یا این که طرفین در خصوص پرداخت اضافه کاری بیش از انجام مأموریت به توافق رسیده و یا انجام وظیفه کارگر در کارگاه محل مأموریت به نحوی باشد که کارفرما بر ساعات کار وی نظارت داشته و کار اضافی مستقیماً از سوی کارفرما و یا نماینده وی به کارگر مأمور ارجاع شده باشد.

 در نتیجه اضافه کاری زمان ماموریت، هنگامی تعلق می گیرد که حداقل یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد :

۱- توافق طرفین

۲- برای پرداخت اضافه کاری زمان ماموریت در کارگاه عرف وجود داشته باشد.

۳- انجام وظیفه کارگر در کارگاه محل ماموریت به نحوی باشد که کارفرما بر ساعات کار وی نظارت داشته باشد .

 

ادامه سوالات

جواد جعفری

دیدگاه‌ها

*
*