پرسش و پاسخ قانون کار ۳

پرسش و پاسخ قانون کار

 آیا داشتن پروانه کسب باعث میشود حقوق بیمه بیکاری قطع شود؟

پاسخ👇

به موجب تبصره ماده ۲۱آئین نامه اجرایی بیمه بیکاری مقرری بیمه شدگان بیکاری که بااستفاده ازمزایای قانون بیمه بیکاری وآیین نامه موفق به اخذپروانه کسب وکارویاموافقت اصولی میشوندازتاریخ آغازبهره برداری وکسب وکار طبق اعلام ادارت کاربه تامین اجتماعی مقرری قطع می گردد.

 در چه صورتی اگر کارگر را بازگشت بکار نماییم ، ممکن است کارگر مستحق دریافت حق السعی ایام بلاتکلیفی نباشد؟ فرض را بر این بگذارید که کارگر بدون قرارداد باشد و قرارداد شفاهی داشته باشد؟

پاسخ👇

درصورتی که طول ایام تعلیق در کنترل کارفرما نبوده باشد ( بعنوان مثال ): کارگر بعد از گذشت ۴ ماه ( از تعلیق )اقامه دعوی کرده و بازگشت بکار خواسته باشد و مرجع حل اختلاف رای به بازگشت بکار دهد ، قاعدتا نمیتوان کارفرما را مکلف نمود که برای کل این ایام ۴ ماه حق السعی ایام تعلیق بپردازد، حتی اگر کارگر حکم بازگشت بکار بگیرد.

شرکت موطف کرده روز پنج شنبه تا ساعت ۱۷ سر کار باشیم و اضافه کار هم نمی دهد. چیکار باید کرد؟                                                                                         پاسخ👇

تکلیف قانونی کارفرما این است که در صورت وقوع اضافه کاری فوق العاده اضافه کاری پرداخت نماید. در صورتی که کارفرما به تعهدات خود عمل ننماید قانون در مرحله اول سازش و در مرحله بعدی شکایت از طریق مراجع اداره کار را پیش بینی کرده است.

اینکه کارگری در سال ۹۶ یک سال کار کرده باشد و پایان سال قطع هکاری کند و در سال ۹۷ درخواست سنوات (پایان خدمت ) کند نحوه محاسبه چگونه است. باید سنوات پایان خدمت ایشان بر حصب سال ۹۷ باید محاسبه بشود یا ۹۶؟

پاسخ👇

سنوات در پایان قرارداد کار بر مبنای آخرین حقوق پرداخت می شود. حال اگر این فرد در پایان ۹۶ قراردادش اتمام یافته و دوباره قرارداد جدید منعقد شده بدون اینکه در هنگام اتمام قرارداد سنوات پرداخت شود در پایان قرارداد جاری و بر مبنای آخرین حقوق باید پرداخت شود نه بر مبنای ۹۶.

آیا به قرارداد کار ساعتی سنوات تعلق می گیرد؟

پاسخ👇
براساس ماده ۳۹ قانون کار ، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده ( بر اساس قراردادهای کار ساعتی ) به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کارانجام یافته محاسبه و پرداخت می شود و از کلیه حقوق و مزایای قانون کار به نسبت انجام کار برخوردار می گردند.

ادامه سوالات

جواد جعفری

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*