پرسش و پاسخ قانون کار۱

پرسش و پاسخ قانون کار

آیا بعد از تسویه حساب با کارگر میتوان دوباره درمورد اضافه کار از کارفرما شکایت کرد؟

پاسخ👇

شکایت از کارفرما در اداره کار در هر زمان ممکن است ولی مهم نتیجه آن است. چنانچه تسویه حساب کامل انجام شده باشد و اسناد و مدارک برابر با قانون تنظیم شود شکایت پس از تسویه حساب در اداره کار رد می شود.

آیا کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی نیز مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت وزیان آور مصوب مورخ ۱۴/۷/۸۰ هستند ؟

پاسخ👇

به استناد مصوبه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که در تاریخ ۱/۶/۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .کارگران تابع قانون کار وتامین اجتماعی شاغل در دستگاههای اجرایی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، بانکها و سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است) ، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی هستند.

آیا کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی نیز مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت وزیان آور مصوب مورخ ۱۴/۷/۸۰ هستند ؟

پاسخ👇

به استناد مصوبه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که در تاریخ ۱/۶/۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .کارگران تابع قانون کار وتامین اجتماعی شاغل در دستگاههای اجرایی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، بانکها و سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است) ، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی هستند.

تکلیف کارفرما در مورد کارگری که به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا قرار دارد چیست ؟

پاسخ👇

به صراحت تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا می باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار که در حال حاضر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .

کارفرما در چه صورت می تواند از حقوق کارگر برداشت نماید ؟

پاسخ👇

طبق ماده ۴۵ قانون کار ، کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

۱️⃣موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد .

۲️⃣ هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد .

۳️⃣ اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .

۴️⃣چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .

۵️⃣ مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد .

۶️⃣ وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

 تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند (ج) با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد .

 

ادامه سوالات

جواد جعفری

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*