مرجع فایل های حسابداری

اکسل محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷

100%

برنامه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷:

اکسل محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷ بر اساس نرخ مالیات بر پایه درآمدی افراد بنا شده به طوری که کاربر فقط مبلغ حقوق مورد نظر را در سلول مشخص شده وارد کرده و مالیات آن بر اساس محاسبات مالیات حقوق سال ۹۷ بدست می آید .